پودمان مدیریت خانواده (در عصر حاضر) اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل مؤثر در کمک به تصمیم‌گیری صحیح

پودمان مدیریت خانواده (در عصر حاضر) اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل مؤثر در کمک به تصمیم‌گیری صحیح

پودمان مدیریت خانواده (در عصر حاضر) اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل مؤثر در کمک به تصمیم‌گیری صحیح

 

فهرست مطالب

مقدمه

انواع مسأله و تصمیم 

تصمیمهای برنامه ریزی شده 

تصمیمهای برنامه ریزی نشده 
موقعیتهای تصمیم گیری 
میزان تورم قیمتها در مدت سه سال آینده 
ضرورت موقعیت شناسی 
چگونگی ا خذ تصمیم برای حل مسأله 
روشهای میان بر حل مسأله 
فراگرد منطقی حل مسأله 
مرحله ا ول: شناسایی وضعیت 
تعریف مسأله 
تعیین اهداف تصمیم 
مرحله دوم: راه حل یابی 

 

این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 23  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است