مدیریت استعداد

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد

 

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

2-1- مسئولیت اجتماعی

2-2-پاداش های درونی

2-3-ایجاد پاداش درونی

2-4-غرور سازمانی کارکنان

2-5-حمایت مدیریتی

2-6-شیوه های مدیریت عملکرد

2-7-منافع پاداش های درونی

2-8-پاداش های بیرونی : عوامل بهداشتی

2-9- پیشینه تحقیق

3- چارچوب مفهومی تحقیق

سوالات تحقیق عبارتند از

فرضیه های تحقیق عبارتند از

4- روش شناسی تحقیق

4- 1- جامعه و نمونه ی تحقیق

5- تجزیه و تحلیل داده ها

6- جمع آوری و نتیجه گیری

 

این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 22  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است