جانشین پروری

جانشین پروری

جانشین پروری

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مراکز ارزیابی

اعتبار مراکز ارزیابی

فرایند مراکز ارزیابی

الف) طراحی و تدوین شایستگی های مدیریتی

ب) طراحی و تدوین ابزارهای ارزیابی

بحث گروهی

الف) طراحی و تدوین شایستگی ها

ب) شناسایی و معرفی استعدادها برای ارزیاب

ج) اجرای فرایند ارزیابی به عنوان ارزیاب‌

د) بهره گیری از تجربه‌های مدیران در زمینه بررسی نتایج بازخورد، به عنوان معیار و ممیز

ه) طراحی واجرای برنامه های آموزشی و توصیه کارراهه‌ها

و) بهره گیری از تجربه‌های مدیران در زمینه مشاوره و راهنمایی ارزیابی‌شوندگان‌

منابع

 

این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 17  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

 


خرید آنلاین